Historia parafii


Historia parafii sięga XI – XII w., przy czym początkowo jej siedziba mieściła się w Kleciach. To tam benedyktyni z Tyńca zbudowali kościół, któremu nadali wezwanie św. Leonarda. Nie wiadomo kiedy dokładnie nastąpiła ta fundacja. Po raz pierwszy w źródłach pisanych Klecie wraz z Brzostkiem i Januszkowicami pojawiają się w latach 1123-1125 jako wsie należące do dóbr opactwa benedyktynów w Tyńcu. Natomiast parafii w Kleciach dotyczy bulla papieża Marcina IV z 1281 r., w której poparł on starania Jana z Sieradza o objęcie tegoż probostwa. W średniowieczu Klecie stały się znanym sanktuarium św. Leonarda. Wieści o cudownych uzdrowieniach, które tu się zdarzały, rozchodziły się szeroko i ściągały pątników z Polski, Węgier, Rusi i Litwy, o czym zaświadczył kronikarz Jan Długosz. W drugiej poł. XIV w. Klecie były siedzibą rozległego dekanatu obejmującego m.in. Biecz, Jasło, Zręcin, Nowy Żmigród. Właśnie w tym czasie król Kazimierz Wielki nadał Klecie bojarom ruskim: Piotrowi, Chodkowi i Ostaszkowi, którzy popierali jego politykę na Rusi. Zapewne to skłoniło opata tynieckiego Jana do wsparcia rozwoju Brzostku i nadania mu praw miejskich, co nastąpiło 18 VI 1367 r. W przywileju lokacyjnym znalazło się nadanie ziemi dla kościoła w mieście i dla jego rektora. Urząd ten pełnił proboszcz z Kleci, który z czasem przeniósł się do Brzostku (nastąpiło to przed 1428 r.). Nie wiemy, czy zbudowano świątynię w Małym Brzostku, któremu król Władysław Jagiełło nadał prawa miejskie (1 III 1394 r.) i zapisał dwa łany ziemi dla kościoła. Miejscowość ta leżała nad potokiem Słony – być może śladem po tej lokacji było odrębne sołectwo w Woli Brzosteckiej. Miasto największy rozwój osiągnęło pod koniec XVI w., kiedy pod względem stanu rzemiosła dorównywało Jasłu, a znacznie wyprzedzało Dębicę.

Rozległa terytorialne parafia posiadała dwa odrębne okręgi duszpasterskie – w okresie staropolskim do kościoła farnego uczęszczali mieszkańcy miasta, przedmieścia (Nawsie Brzosteckie), Woli Brzosteckiej (Małego Brzostku?) i Skurowej, zaś do świątyni filialnej wierni z Kleci, Błażkowej, Bukowej i Januszkowic (w XVII w. wyodrębniła się wioska Opacionka). W 1817 r. w ramach reform józefińskich od parafii odłączono wioski: Błażkową i Skurową (położone za Wisłoką), przyłączono zaś Zawadkę Brzostecką. W 1967 r. wyodrębniono parafię w Januszkowicach, a w latach 1996-1997 zbudowano kaplicę dojazdową w Bukowej. Początkowo Brzostek należał do diecezji krakowskiej, w latach 1783-1821 do diecezji tarnowskiej, następnie do diecezji przemyskiej, a od 1992 r. do diecezji rzeszowskiej. Od 1861 r. miasto jest siedzibą dekanatu.

Parafia Brzostek została bogato uposażona przez benedyktynów z Tyńca. Z tytułu prawa patronatu tamtejszy opat wskazywał kandydatów na proboszczów (niekiedy prawo to przysługiwało papieżom). Po kasacie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu kolatorem kościoła został cesarz austriacki. W okresie staropolskim proboszczami w Brzostku zostawały osoby przynależne do stanu szlacheckiego, niektórzy z nich posiadali doktoraty. Pierwszym znanym proboszczem w Brzostku był Stanisław, syn Piotra z Ruszczy (przed 1428 r.). Dwaj spośród plebanów zostali później biskupami – Feliks Ligęza (1531 r.) – arcybiskupem lwowskim i Gaspar Szajowski (1766-1785) – biskupem sufraganem gnieźnieńskim. Ks. Gabriel Węgrzynowicz i ks. Stanisław Golański wykazywali talenty literackie i publikowali książki.  Proboszczów wspomagali w pracy duszpasterskiej wikariusze, z których jeden mieszkał w Kleciach.

Kościół parafialny, nazywany też farnym, nosił wezwanie Znalezienia Krzyża Świętego (obecnie Podwyższenia Krzyża Świętego). W okresie od XIV do początków XIX w. była to budowla drewniana. Możemy się domyślać, że świątynia uległa zniszczeniu w czasie najazdu węgierskiego w 1474 r. Na początku XVII w. kościół był „dostatecznie obszerny”, posiadał pięć ołtarzy, imponował bogatym wyposażeniem, posiadał też boczną kaplicę św. Anny. Wokół świątyni znajdował się cmentarz, a w podziemiach krypty. Niestety kościół spłonął w czasie najazdu wojsk księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego w 1657 r. Zniszczeniu uległy księgi miejskie, które dla większego bezpieczeństwa ukryto w świątyni. Kościół odbudowano w pośpiechu, ale budowla okazała się mało stabilna i pod koniec XVIII w. groziła zawaleniem. W okresie staropolskim w mieście istniała też drewniana kaplica Świętego Ducha i szpital. Kościół filialny w Kleciach służył parafii do początków XIX w., po czym, ze względu na zły stan techniczny, został zamknięty - runął ok. 1831 r. Natomiast nowy, murowany kościół w Brzostku wzniesiono na miejscu poprzedniego w latach 1814-1823. Świątynia określana jest jako neoklasycystyczna (styl józefiński). Jej konsekracja nastąpiła 6 VIII 1826 r.

W okresie staropolskim ważną rolę w duszpasterstwie odgrywały bractwa. Istniały dwa - św. Anny, zrzeszające elitę miasteczka bractwo oraz bractwo różańcowe, posiadające swoje ołtarze. Funkcje religijne wypełniały też cechy rzemieślnicze. Już w średniowieczu przy świątyni działała szkoła, a jej pierwszy absolwent zapisał się na Uniwersytet Krakowski w 1407 r. W drugiej poł. XV w. Stanisław z Brzostku był proboszczem w Zaleszanach. Znamy imiona 16 brzosteckich żaków, którzy studiowali w Krakowie w XV i XVI w. oraz 12 duchownych. W 1434 r. rektorem szkoły był Wawrzyniec, a w rok później Zawisza. W 1602 r. funkcję tę pełnił Wawrzyniec Komorek, a kantorem był Maciej Kramarczyk z Zakliczyna. W brzosteckiej szkole nauczał od lat dziewięćdziesiątych XVI w. Jan Dzwonowski , miejscowy organista, który był najwybitniejszym twórcą poezji mieszczańskiej – tzw. sowizdrzalskiej. Utwory swe publikował również pod pseudonimem – Jan z Kijan i Januarius Sovisralius. Szkoła, mimo zniszczeń i zubożenia miasta, funkcjonowała również w XVII i XVIII w.

W 1772 r. Brzostek znalazł się w granicach zaboru austriackiego. Wdrażano wówczas reformy józefińskie, zlikwidowano bractwa, ograniczono procesje, zamknięto cmentarz przykościelny, a założono nowy na wzgórzu za miastem (1784 r.). Władze państwowe w związku z kosztami wojen prowadzonych z Napoleonem zarekwirowały sprzęty liturgiczne. W 1810 r. spłonęła plebania, a wraz z nią księgi metrykalne. 21 II 1846 r. w czasie tzw. rabacji galicyjskiej w kościele schroniło się kilkanaście osób, głównie szlachty, ratując w ten sposób swe życie. Do tumultu i rozruchów w świątyni doszło w Poniedziałek Wielkanocny 13 IV 1846 r. W czasie Wiosny Ludów miejscowy wikariusz został ukarany przez władze austriackie za swoje zaangażowanie w ruchy wolnościowe. Miejscowi duchowni odegrali ważną rolę podczas wojny polsko-sowieckiej w 1920 r. zachęcając młodzież do wstępowania do Armii Ochotniczej i obrony niepodległości. W czasie okupacji niemieckiej brzostecki katecheta był kapelanem AK.

Kościół parafialny został uszkodzony w czasie I wojny światowej. W dn. 7 V 1915 r. w trakcie tzw. operacji gorlickiej w okolicy trwały walki miedzy wojskami austro-węgierskimi i rosyjskimi, szturm na bagnety skutkował wieloma ofiarami. Zacięte boje toczyły się na rynku, wokół kościoła i na cmentarzu. Na wieży kościelnej ustawiono karabin maszynowy (zdarzenie to upamiętnił na jednym z obrazów Wojciech Kossak). W 1921 r. podczas remontu wieży zmieniono kształt hełmu na gotycki. Kolejne zniszczenia przyniosła II wojna światowa – w czasie walk frontowych w sierpniu 1944 r. spłonął dach, uszkodzone zostało sklepienie. Niemcy zarekwirowali dzwony ufundowane w dwudziestoleciu międzywojennym. Jeden z nich, zabytkowy, został zakopany na cmentarzu przez członków AK i przetrwał wojnę. Obecnie znajduje się na wieży, której w czasie odbudowy przywrócono dawny kształt.

Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest późnorenesansowy ołtarz św. Leonarda przeniesiony z Kleci, datowany na początek XVII w., przy czym samo przedstawienie świętego pochodzi zapewne z 2 poł. XVIII w. Na uwagę zasługują obrazy – św. Anny Samotrzeciej z przełomu XVII/XVIII w. oraz Matki Bożej Śnieżnej z początku XVIII w. Zabytkowa jest chrzcielnica datowana na przełom XVII/XVIII w. Dzwon z 1521 r. pochodzący z kościoła w Kleciach. Ołtarz główny został ufundowany w 1907 r. W zakrystii przechowywane są zabytkowe ornaty z XVIII-XIX w.

                                                                                   

Ks. Bogdan Stanaszek

 

Szersze informacje:
Dzieje parafii Brzostek, red. B. Stanaszek, Brzostek 2019, ss. 582.
B. Stanaszek, Brzostek – dzieje miasta w okresie staropolskim, Brzostek 2017, ss. 160.
B. Stanaszek, Z dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie, Brzostek 2008, ss. 104.
B. Stanaszek, Brzostek. Tradycje historyczne, Brzostek 2014.
B. Stanaszek, Stary cmentarz w Brzostku, Brzostek 2013.
B. Stanaszek, Brzostek i okolice, wyd. 3, Brzostek 1997.
„Roczniki Brzosteckie” t. 1-5.
Seria wydawnicza: Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, red. B. Stanaszek, t. 1-6.

Wykłady ks. prof. Bogdana Stanaszka na

„Sanktuarium św. Leonarda w Kleciach"

„Perełka gotyckiej architektury i kościelne krypty"

„Budowa murowanego kościoła i jego dzieje"

„Józef ukończył 500 lat. Rzecz o brzosteckich dzwonach"

 
Kościół przed wojną

Kościół parafialny

(lata międzywojenne)

kościół obecnie

Kościół parafialny

(wygląd obecny)

ołtarz św. Leonarda

Ołtarz św. Leonarda

ołtarz

Ołtarz

oltarzmb

Ołtarz Matki Bożej

Kaplica Bukowa

Kościół filialny w Bukowej