logo ak

Akcja Katolicka

×

KALENDARIUM POAK – AKTUALNOŚCI

2021

27 stycznia 2021 r. – Ks. Proboszcz Marek Mnich przygotował spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Zebranie to miało charakter organizacyjno- formacyjny. Dyskutowano m.in. o, pojawiających się w dobie pandemii, zagrożeniach duchowości religijnej takich jak: zobojętnienie, laicyzacja, a także radykalizacja postaw. Ponadto Ks. Proboszcz przedstawił obecny stan prawny cmentarza parafialnego, kaplicy i zamierzenia z tym związane. Omówiono też sprawy organizacyjne Oddziału, np. prowadzenie internetowej strony parafialnej, planowane działania. Spotkanie zakończono modlitwą brewiarzową.


2020

6 marca – piątkową Drogę Krzyżową przygotował i poprowadził Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Któryś za nas cierpiał rany; Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

5 marca – miało miejsce spotkanie, w domu parafialnym w Tarnowcu, przedstawicieli Akcji Katolickiej z dekanatów południowych diecezji rzeszowskiej, z udziałem brzosteckiej parafii. Przewodniczył Prezes Zarządu Diecezjalnego Jeremi Kalkowski. Natomiast prelekcję formacyjną o tematyce „Miejsce Eucharystii w życiu Kościoła” wygłosił Duszpasterz diecezjalny Ks. Prałat Stanisław Potera. Prelegent przypomniał, że Msza św. jest najważniejszym wydarzeniem dla katolika, a Eucharystia jest źródłem i szczytem życia. Wiara – to osobista więź z Bogiem realizująca się podczas Mszy św. Nadzieja – jest w Chrystusie i to jest prawdziwy fundament życia chrześcijanina. Miłość – najmocniej spełnia się w Eucharystii i dlatego konieczna jest nasza obecność. Pan Bóg przyjmuje każdego z nas, aby zmieniać nasze życie. Msza św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu to niewyczerpane źródło naszej Wiary, Nadziei i Miłości. Potem była dyskusja m.in. o dawaniu świadectwa oraz ideologicznych zagrożeniach dla katolików w zlaicyzowanym świecie. Następnie przedstawiciele Zarządu przedstawili sprawy organizacyjne i inicjatywy podejmowane rzeszowską Akcję Katolicką. Na zakończenie były podziękowania dla Ks. Proboszcza i członków AK z parafii Tarnowiec za przygotowanie spotkania oraz wspólna modlitwa.

13 lutego – pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Marka Mnicha odbyło się spotkanie organizacyjno – formacyjne Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej. Na początku przedstawione zostały pisma z Diecezjalnego Instytutu dotyczące: kalendarium AK diecezji rzeszowskiej, rekolekcji i planowanych przedsięwzięć. W ramach tych działań trwa peregrynacja Relikwii Św. Jana Pawła w setną rocznicę urodzin Papieża – Polaka. W brzosteckiej parafii nawiedzenie Relikwii ma mieć miejsce 28 kwietnia. Następnie nakreślono plan pracy naszego oddziału. W części formacyjnej spotkania Ks. Proboszcz przedstawił problematykę pełniejszego zrozumienia znaczenia symboli katolickich przez wiernych. Na zakończenie odmówiono modlitwę brewiarzową.

×

Zarząd i członkowie POAK

Tyburowski Wiesław Prezes
Samborski Jacek Zastępca
Synowiecka Jolanta Sekretarz
Potrzeba Alicja Skarbnik
Baran Weronika Członek zarządu
Grygiel Marzena Komisja Rewizyjna
Nowicka Józefa Komisja Rewizyjna
Nowicki Wiesław  
Serwińska Jadwiga  
Serwiński Łukasz  
Trychta Stefan  

Członkowie wspierający AK:

Szybist Jan

Zmarli członkowie AK:

Serwiński Józef

Nosal Józef

Synowiecki Stanisław

×

Formacja

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się  członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa. Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny  współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i  kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie  w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu  Twojego Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością  uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor  kultury i życia publicznego. Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł  właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła  katolickiego. Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był  dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i  wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w  jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

+ Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski - Patronowie  Akcji Katolickiej w Polsce.

Módlcie się za nami.

×

Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest Akcja Katolicka?

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, włączających ludzi bardziej w budowane Kościoła Chrystusowego. Jest to ważne, ponieważ dotychczas laikat nie miał w Polsce takiej instytucji. To katolicy świeccy tworzą tę organizację i w takiej formie współpracują z księżmi w parafiach i hierarchią kościelną, w spełnianiu misji apostolskiej Kościoła. Również osoby świeckie, przykładowo poprzez działalność społeczną, mogą pełniej uczestniczyć w życiu wspólnoty wiernych. Naturalnie Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną.

2. Czy Akcja Katolicka jest nowym stowarzyszeniem?

Początki Akcji Katolickiej w Europie sięgają 1922r. i powstała z inicjatywy papieża Piusa XI. W Polsce już w 1928r. Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia tę organizację. Tworzono wtedy 4 oddzielne kolumny Akcji Katolickiej skupiające: mężów; kobiety; młodzież męską; młodzież żeńską. Niestety intensywna działalność stowarzyszeń została przerwana przez drugą wojnę światową, a po 1945r. władze komunistyczne w Polsce uniemożliwiły odnowienie Akcji Katolickiej. W obecnych czasach dopiero przemiany ustrojowe po 1989r. pozwoliły na powstawanie nowych stowarzyszeń. Na prośbę Jana PawłaII Konferencja Episkopatu Polski w 1995r. powołała w kraju Akcję Katolicką. Utworzono Krajowy Instytut, instytuty diecezjalne oraz parafialne oddziały.

3. Co jest celem działalności Akcji Katolickiej?

Kiedy zapadła decyzja o tworzeniu Akcji Katolickiej w Polsce, zaczął się ogromny szum medialny. Lewicowcy myśleli, że oto katolicy utworzą polityczną partię i będą chcieć objąć władzę. Nic bardziej mylnego. Otóż zasadniczym celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej poprzez pełniejsze ugruntowanie swego życia religijnego, moralnego i kulturalnego. Jak bardzo jest to nam katolikom potrzebne, pokazuje nasze codzienne życie. Spójrzmy na siebie: co oglądamy, co czytamy, jak i o czym rozmawiamy, czy szanujemy świętość niedzieli i nie robimy wtedy zakupów? Jaki promujemy styl życia – zgodnie z Dekalogiem czy telewizyjnymi trendami?! Te dziesiątki codziennych wyborów wpływają na jeden zasadniczy wybór: czy wybieramy BOGA, czy swoją własną drogę z jedynie miłymi świątecznymi akcentami, bo to takie wzruszające… Najpierw więc trzeba zacząć przemieniać siebie, zmieniać swą mentalność, trzeba nauczyć się myśleć i żyć po katolicku. Powinniśmy się ciągle na nowo odnajdywać w swym katolicyzmie, wiara ma być źródłem siły, pewności siebie, spokoju i radości. Każdy ma tu na ziemi swą własną drogę zgodnie ze swym powołaniem. Człowiek, gdy działa sam bez Chrystusa, jest słaby, dlatego bardzo ważna jest modlitwa. Przypomnijmy sobie jak żarliwie modlił się i do tego nawoływał Jan Paweł II. W sumie działalność Akcji Katolickiej opiera się na trzech filarach: I – formacja; II – organizacja; III – akcja. Pierwszy został omówiony, natomiast pozostałe filary wiążą się z bieżącą działalnością kulturalną, informacyjno-wydawniczą, wychowawczą, dobroczynną, turystyczną, gospodarczą wynikającą z własnych możliwości oraz potrzeb środowiska.

4. Kiedy Akcja Katolicka została utworzona w naszej parafii i jakie podejmuje działania?

W brzosteckiej parafii już w listopadzie 1995r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne i to jest początek działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. W tych latach podejmowano wiele inicjatyw z których najważniejsze to: utworzenie i redagowanie od 1996 roku gazety parafialnej „Światło” oraz opracowanie w formie elektronicznej wszystkich jej numerów; organizowanie pielgrzymek; założenie klubu filmowego „Arka”, przy którym działała wypożyczalnia kaset video i biblioteczka parafialna; współpraca z parafialnymi stowarzyszeniami; udział w konferencjach formacyjnych i działaniach diecezjalnych; pomoc w przygotowaniu parafialnych uroczystości religijnych; pomoc w tworzeniu internetowej strony parafialnej. Naturalnie tematów i obszarów do działania jest wiele, ale ograniczone są możliwości naszego parafialnego oddziału ze względu na małą liczbę członków: 9 zwyczajnych i 3 wspierających.

5. Jak można wstąpić do Akcji Katolickiej?

Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia i złożył deklarację w formie pisemnej do Zarządu Parafialnego Oddziału. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd Diecezjalny. Członkiem wspierającym może być: osoba fizyczna, osoba prawna, zrzeszenie katolickie bez osobowości prawnej. Spotkania formacyjno-organizacyjne są ogłaszane i odbywają się raz w miesiącu w domu parafialnym.

Zapraszamy do współpracy!

×

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku

ul. Słoneczna 1

39-230 Brzostek

14 683 03 00