logo ak

Akcja Katolicka

×

KALENDARIUM POAK – AKTUALNOŚCI

2023

16 kwietnia – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego rozpoczęła się w brzosteckiej parafii wizytacja kanoniczna prowadzona przez J.E. Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Po Sumie odbyło się spotkanie J.E. Ks. Biskupa z licznie zgromadzonymi parafianami należącymi do: Rady Parafialnej, stowarzyszeń katolickich (Caritas Parafialna, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej), grup modlitewnymi, róż różańcowych, scholii dziecięcej, szkolnych kół Caritas oraz liturgicznej służby ołtarza. Przedstawiciele w imieniu zebranych złożyli sprawozdania z działalności. Potem Dostojny Duszpasterz dziękował za liczne przybycie oraz pochwalił podejmowane inicjatywy przez Ks. Proboszcza wspólnie z Radą Parafialną, Caritas i innymi grupami. Podkreślił wielką wartość modlitwy za kapłanów oraz w różach różańcowych, pozdrowił stowarzyszenia i zachęcał do dalszej aktywnej działalności. Następnie J.E. Ks. Biskup udzielił zebranym duszpasterskiego błogosławieństwa.

22 marca – po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Zebranie to miało charakter organizacyjno-formacyjny. Na początku Ks. Proboszcz Marek Mnich omówił przygotowania do wizytacji naszej parafii przez J. E. Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W związku z wizytacją stowarzyszenia katolickie też wykonują sprawozdania ze swej działalności za minione 5 lat. Potem przedstawione zostały pisma DIAK z Rzeszowa dotyczące bieżących inicjatyw oraz dokumentu „Kierunki pracy AK w Polsce w 2023 r.” Następnie dyskutowano o występujących po pandemii zagrożeniach takich jak: zobojętnienie religijne, laicyzacja młodego pokolenia, roszczeniowe postawy. Na zakończenie Ks. Proboszcz przedstawił tegoroczną koncepcję instalacji w naszym kościele Bożego Grobu i Ciemnicy.

14 stycznia – Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. Mszą św. koncelebrowaną, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby, rozpoczęto spotkanie opłatkowe w parafii NMP Królowej Świata w Wiśniowej. W homilii Ks. Biskup nawiązał do słów z Ewangelii: Panie, pozwól nam poznać, co należy czynić. W ten sposób członkowie Akcji Katolickiej powinni prosić Pana Boga o dar rozpoznania swych obowiązków oraz o siłę do ich wykonywania. Jak rozpoznać wolę Bożą? Pytał Ks. Biskup i odpowiadał:, że „Słowo Boże to źródło światła i wiedzy dla każdego człowieka. Dla Boga wszystko jest odkryte i wiadome, On zna nasze myśli i zamiary. Każdy człowiek jest powołany do świętości – do zbawienia”. Dalej Ks. Biskup przypominał:, że „członkowie Akcji Katolickiej powinni świadczyć o Jezusie Chrystusie w swoim środowisku i miejscu pracy, aby realizować swoje powołanie i być przykładem dla innych. Dlatego módlmy się o siłę do realizacji poznanych obowiązków i pochylajmy się nad Bożym Słowem w codziennej lekturze, aby dobry Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie. Amen”. Po Mszy św. licznie zebrani członkowie AK udali się do pobliskiego budynku Zespołu Parkowo-Dworskiego. Tam powitali przybyłych: Starosta Powiatu Strzyżowskiego oraz Prezes Zarządu Diecezjalnego AK Jeremi Kalkowski. Następnie Ks. Bp Ordynariusz, łamiąc się opłatkiem z zebranymi, złożył życzenia noworoczne nawiązując do Ewangelii: Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał…. Wyraził też życzenie: „aby naszym darem była wiara w Kościół Chrystusowy oraz zaangażowanie we wspólnoty religijne i własną formacją duchową”! Zachęcał również do dawania przykładu młodemu pokoleniu, które należy otaczać ciągłą modlitwą i dobrym słowem. Na zakończenie podziękował organizatorom za poczęstunek i członkom Akcji Katolickiej za spotkanie i podejmowane inicjatywy.

2021

27 listopada 2021 r. – w Jaśle odbyło się adwentowe spotkanie formacyjne zorganizowane przez rzeszowski Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Uczestniczyli przedstawiciele parafialnych oddziałów AK z kilku okolicznych dekanatów. Spotkanie prowadzili: wiceprezes DIAK Pani Maria Hatylak, Gospodarz miejsca - Proboszcz parafii Jasło „Fara” Ks. Zbigniew Irzyk oraz diecezjalny Asystent AK Ks. Prałat Stanisław Potera, który wygłosił prelekcję formacyjną w związku z odbywającym się Synodem Kościoła Powszechnego. Ks. S. Potera zwrócił uwagę, że narastają w Kościele niepokojące zjawiska, np. takie jak: a) kryzys wiary wynikający m.in. z kryzysu modlitwy; b) wzajemne zwalczanie się różnych opcji zamiast szukania wzajemnego zrozumienia; c) kryzys kapłaństwa; d) narastająca izolacja człowieka pogłębiona przez obecną pandemię; e) konsumpcjonizm. Jako receptę na wychodzenie z kryzysu przedstawione zostały nauki wybitnych teologów naszych czasów: Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Św. Jana Pawła II i innych. Zwracali oni szczególnie uwagę na: EUCHARYSTIĘ i EWANGELIĘ oraz ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W dalszej części spotkania zebrani członkowie AK anonimowo odpowiadali pisemne na pytania synodalne, dotyczące m.in. wpływu głosu świeckich na duchowieństwo i ważnej roli wzajemnego wysłuchiwania się we wspólnotach parafialnych. Spotkanie zakończono modlitwą.

21 listopada 2021 r. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA – KRÓLA WSZECHŚWIATA. To dzień patronalnego święta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Akcji Katolickiej. W Katedrze rzeszowskiej odprawiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. W homilii Ks. Biskup powiedział m.in., że poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie JEZUS CHRYSTUS jest naszym KRÓLEM. Starajmy się, aby KRÓLOWAŁ zawsze w naszych sercach i środowiskach. Dzięki Darom płynącym z Komunii Świętej możemy nieustannie umacniać swoje ewangelizacyjne powołanie, działając w katolickich stowarzyszeniach. Na zakończenie prezesi diecezjalni KSM i AK podziękowali Ks. Biskupowi oraz Księżom Asystentom za uroczystą Mszę św. oraz opiekę duszpasterską nad stowarzyszeniami i życzyli dalszej owocnej współpracy.

25 października 2021 r. – po Mszy św. wieczornej miało miejsce spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Ks. Proboszczem Markiem Mnichem. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Ustępujący Zarząd podsumował czteroletnia kadencję i przygotował dokumentację dla Diecezjalnego instytutu AK. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii nie mogły odbywać się regularne spotkania parafialne oraz dekanalne, również zmniejszyła się aktywność w realizacji działalności statutowej. Spotkanie zakończono modlitwą.

27 stycznia 2021 r. – Ks. Proboszcz Marek Mnich przygotował spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Zebranie to miało charakter organizacyjno- formacyjny. Dyskutowano m.in. o, pojawiających się w dobie pandemii, zagrożeniach duchowości religijnej takich jak: zobojętnienie, laicyzacja, a także radykalizacja postaw. Ponadto Ks. Proboszcz przedstawił obecny stan prawny cmentarza parafialnego, kaplicy i zamierzenia z tym związane. Omówiono też sprawy organizacyjne Oddziału, np. prowadzenie internetowej strony parafialnej, planowane działania. Spotkanie zakończono modlitwą brewiarzową.


2020

6 marca – piątkową Drogę Krzyżową przygotował i poprowadził Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Któryś za nas cierpiał rany; Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

5 marca – miało miejsce spotkanie, w domu parafialnym w Tarnowcu, przedstawicieli Akcji Katolickiej z dekanatów południowych diecezji rzeszowskiej, z udziałem brzosteckiej parafii. Przewodniczył Prezes Zarządu Diecezjalnego Jeremi Kalkowski. Natomiast prelekcję formacyjną o tematyce „Miejsce Eucharystii w życiu Kościoła” wygłosił Duszpasterz diecezjalny Ks. Prałat Stanisław Potera. Prelegent przypomniał, że Msza św. jest najważniejszym wydarzeniem dla katolika, a Eucharystia jest źródłem i szczytem życia. Wiara – to osobista więź z Bogiem realizująca się podczas Mszy św. Nadzieja – jest w Chrystusie i to jest prawdziwy fundament życia chrześcijanina. Miłość – najmocniej spełnia się w Eucharystii i dlatego konieczna jest nasza obecność. Pan Bóg przyjmuje każdego z nas, aby zmieniać nasze życie. Msza św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu to niewyczerpane źródło naszej Wiary, Nadziei i Miłości. Potem była dyskusja m.in. o dawaniu świadectwa oraz ideologicznych zagrożeniach dla katolików w zlaicyzowanym świecie. Następnie przedstawiciele Zarządu przedstawili sprawy organizacyjne i inicjatywy podejmowane rzeszowską Akcję Katolicką. Na zakończenie były podziękowania dla Ks. Proboszcza i członków AK z parafii Tarnowiec za przygotowanie spotkania oraz wspólna modlitwa.

13 lutego – pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Marka Mnicha odbyło się spotkanie organizacyjno – formacyjne Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej. Na początku przedstawione zostały pisma z Diecezjalnego Instytutu dotyczące: kalendarium AK diecezji rzeszowskiej, rekolekcji i planowanych przedsięwzięć. W ramach tych działań trwa peregrynacja Relikwii Św. Jana Pawła w setną rocznicę urodzin Papieża – Polaka. W brzosteckiej parafii nawiedzenie Relikwii ma mieć miejsce 28 kwietnia. Następnie nakreślono plan pracy naszego oddziału. W części formacyjnej spotkania Ks. Proboszcz przedstawił problematykę pełniejszego zrozumienia znaczenia symboli katolickich przez wiernych. Na zakończenie odmówiono modlitwę brewiarzową.

×

Zarząd i członkowie POAK

Tyburowski Wiesław Prezes
Samborski Jacek Zastępca
Synowiecka Jolanta Sekretarz
Potrzeba Alicja Skarbnik
Baran Weronika Członek zarządu
Grygiel Marzena Komisja Rewizyjna
Nowicka Józefa Komisja Rewizyjna
Nowicki Wiesław  
Trychta Stefan  

Członkowie wspierający AK:

Szybist Jan

Serwińska Jadwiga

Serwiński Łukasz

Zmarli członkowie AK:

Serwiński Józef

Nosal Józef

Synowiecki Stanisław

×

Formacja

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się  członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa. Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny  współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i  kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie  w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu  Twojego Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością  uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor  kultury i życia publicznego. Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł  właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła  katolickiego. Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był  dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i  wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w  jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

+ Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski - Patronowie  Akcji Katolickiej w Polsce.

Módlcie się za nami.

×

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2023

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
Akcja Katolicka miejscem i szkołą synodalności

REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Hasło programu duszpasterskiego na rok 2023 brzmi „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Celem programu jest szukanie odpowiedzi na pytanie, co to znaczy wierzyć w Kościół? dlaczego w Kościół wierzymy? Celem jest pogłębienie świadomości bycia Kościołem przez wszystkich ochrzczonych. Refleksji tej nie można jednak sprowadzać do czysto teoretycznych rozważań, ale ma ona być potwierdzona odważnym i czytelnym świadectwem wszystkich, którzy w Kościele znajdują przestrzeń pogłębiania zjednoczenia z Bogiem i doświadczania wspólnoty Kościoła.

Formacja

Prawda o Kościele i stałe pogłębianie świadomości bycia Kościołem ma się dokonywać na różnych obszarach naszej całorocznej formacji. Tak jak w latach poprzednich, mają nam w tym pomóc materiały formacyjne opracowane pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki. Zachęcamy Zarządy DIAK, aby podczas organizowanych rekolekcji, okresowych dni skupienia a nawet okolicznościowych spotkań sięgać do tych materiałów i odkrywać tajemnicę Kościoła. Ze względu na przypadającą w 2023 roku 35. rocznicę Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II „Christifideles laici” (o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie) prosimy, aby ten dokument stał się lekturą obowiązkową wszystkich członków Akcji Katolickiej.

Zadania członków Akcji Katolickiej

Spotykamy się dzisiaj zarówno w świecie jak i w samej społeczności Kościoła z bardzo uproszczonym, często błędnym postrzeganiem Kościoła. Ujawnia się to między innymi w oddzielaniu Kościoła od Boga, zbytnio socjologicznym ujmowaniu jego funkcjonowania i stawaniu wiernych obok Kościoła bez świadomości bycia jego członkiem. W kontekście coraz większego nastawania na Kościół ujawnia się pilna potrzeba odkrycia na nowo wspaniałości tego Bożego dzieła w świecie. Trzeba więcej wiary w Kościół, ponieważ jest on nam dany od Boga i umysłem nie da się go ogarnąć. Trzeba też bardziej wierzyć Kościołowi, gdyż na różne sposoby mówi i naucza w imieniu Boga. Jego wielkość, wartość, jego autorytet mają swe źródło w Chrystusie, który jest Głową i zarazem Oblubienicą Kościoła. Dlatego wiara w Kościół jest sprawdzianem wiary w Boga, a stan zaufania i trudna umiejętność podporządkowania się, posłuszeństwa Kościołowi jest miernikiem jakości zawierzenia i posłuszeństwa Bogu. Trzeba dojrzałego spojrzenia na Kościół, aby dostrzec w nim wielki skarb dla każdego i odnosić się do niego z nadzieją i miłością.

KONTYNUACJA PROCESU SYNODALNEGO

Trwający pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja” synod stał się szansą na wdrożenie w życie soborowej konstytucji o Kościele jako wspólnocie Ludu Bożego. Mamy za sobą etap diecezjalny, w którym – także jako członkowie Akcji Katolickiej w Polsce – odpowiedzieliśmy na zaproszenie Ojca Świętego do wspólnej modlitwy i dialogu z innymi. Myśląc poważnie o jednym z podstawowych celów programu duszpasterskiego warto kontynuować spotkania synodalne w dotychczasowych i nowych gremiach, wykorzystując przy tym potencjał i zapał poszczególnych członków Akcji Katolickiej. Nasze zaangażowanie w to dzieło odnowy Kościoła i jego ożywienie na drodze, która wiedzie „od nawrócenia do przekształcenia struktur”, jest nie do przecenienia. Trzeba synodalnie ukierunkowywać działalność i formację zarówno tych członków Akcji Katolickiej, którzy już odkryli swoje miejsce w Kościele, jak i na tych „letnich” oraz wielkodusznie otwierać się na nowych członków, którzy mają zapał i widzą potrzebę aktywnego włączenia się w życie Kościoła. Nawiązując dobre relacje z kapłanami bądźmy dla nich wsparciem a kiedy trzeba obroną. Wspólnie zatroszczmy się o żywy promieniujący radością Kościół. Swojego umocnienia na wzór i za przyczyną św. Jana Pawła II i bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego poszukujmy w zawierzeniu Matce Bożej, ale też oddając siebie i cały Kościół pod opiekę Św. Józefa.

PODSUMOWANIE

Zachęcamy do włączenia się w proces formacyjny. Pozwólmy się poprowadzić Duchowi Świętemu! Od IV wieku chrześcijanie wyznają: „wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Jest to bardzo konkretna forma zwiastowania przez Kościół prawdy o przymiotach, które są wpisane w jego naturę. Niech znakiem naszej wiary w Kościół i znakiem nadziei dla Kościoła będzie tęsknota za Ewangelią. Słowo Jezusa przyjęte z wiarą sprawia, że człowiek odzyskuje radość, powraca nadzieja, powraca życie. Pamiętajmy, że Boże słowo nie zna lęku przed żadną kulturą, obyczajami, przekonaniami światopoglądowymi czy moralnymi. Potrafi w nie wkroczyć z całą mocą. Z Maryją, Matką Kościoła podążajmy razem drogą, którą wyznacza nam Bóg, także wtedy, kiedy jest ona niekiedy niezrozumiała i trudna do przyjęcia. Niech macierzyńska opieka Matki Najświętszej i św. Józefa towarzyszą nam w budowaniu Kościoła - wspólnoty z Bogiem i między sobą. Piękny jest ten obraz Kościoła, który bierze na siebie bóle, nędze i problemy ludzi. Kościół jest sobą, jest wierny intuicji swojego Założyciela w takiej mierze, w jakiej jest wierny Chrystusowi ubogiemu, prześladowanemu, wyśmianemu, upokorzonemu i opuszczonemu.

Króluj nam Chryste!

×

Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest Akcja Katolicka?

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, włączających ludzi bardziej w budowane Kościoła Chrystusowego. Jest to ważne, ponieważ dotychczas laikat nie miał w Polsce takiej instytucji. To katolicy świeccy tworzą tę organizację i w takiej formie współpracują z księżmi w parafiach i hierarchią kościelną, w spełnianiu misji apostolskiej Kościoła. Również osoby świeckie, przykładowo poprzez działalność społeczną, mogą pełniej uczestniczyć w życiu wspólnoty wiernych. Naturalnie Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną.

2. Czy Akcja Katolicka jest nowym stowarzyszeniem?

Początki Akcji Katolickiej w Europie sięgają 1922r. i powstała z inicjatywy papieża Piusa XI. W Polsce już w 1928r. Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia tę organizację. Tworzono wtedy 4 oddzielne kolumny Akcji Katolickiej skupiające: mężów; kobiety; młodzież męską; młodzież żeńską. Niestety intensywna działalność stowarzyszeń została przerwana przez drugą wojnę światową, a po 1945r. władze komunistyczne w Polsce uniemożliwiły odnowienie Akcji Katolickiej. W obecnych czasach dopiero przemiany ustrojowe po 1989r. pozwoliły na powstawanie nowych stowarzyszeń. Na prośbę Jana PawłaII Konferencja Episkopatu Polski w 1995r. powołała w kraju Akcję Katolicką. Utworzono Krajowy Instytut, instytuty diecezjalne oraz parafialne oddziały.

3. Co jest celem działalności Akcji Katolickiej?

Kiedy zapadła decyzja o tworzeniu Akcji Katolickiej w Polsce, zaczął się ogromny szum medialny. Lewicowcy myśleli, że oto katolicy utworzą polityczną partię i będą chcieć objąć władzę. Nic bardziej mylnego. Otóż zasadniczym celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej poprzez pełniejsze ugruntowanie swego życia religijnego, moralnego i kulturalnego. Jak bardzo jest to nam katolikom potrzebne, pokazuje nasze codzienne życie. Spójrzmy na siebie: co oglądamy, co czytamy, jak i o czym rozmawiamy, czy szanujemy świętość niedzieli i nie robimy wtedy zakupów? Jaki promujemy styl życia – zgodnie z Dekalogiem czy telewizyjnymi trendami?! Te dziesiątki codziennych wyborów wpływają na jeden zasadniczy wybór: czy wybieramy BOGA, czy swoją własną drogę z jedynie miłymi świątecznymi akcentami, bo to takie wzruszające… Najpierw więc trzeba zacząć przemieniać siebie, zmieniać swą mentalność, trzeba nauczyć się myśleć i żyć po katolicku. Powinniśmy się ciągle na nowo odnajdywać w swym katolicyzmie, wiara ma być źródłem siły, pewności siebie, spokoju i radości. Każdy ma tu na ziemi swą własną drogę zgodnie ze swym powołaniem. Człowiek, gdy działa sam bez Chrystusa, jest słaby, dlatego bardzo ważna jest modlitwa. Przypomnijmy sobie jak żarliwie modlił się i do tego nawoływał Jan Paweł II. W sumie działalność Akcji Katolickiej opiera się na trzech filarach: I – formacja; II – organizacja; III – akcja. Pierwszy został omówiony, natomiast pozostałe filary wiążą się z bieżącą działalnością kulturalną, informacyjno-wydawniczą, wychowawczą, dobroczynną, turystyczną, gospodarczą wynikającą z własnych możliwości oraz potrzeb środowiska.

4. Kiedy Akcja Katolicka została utworzona w naszej parafii i jakie podejmuje działania?

W brzosteckiej parafii już w listopadzie 1995r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne i to jest początek działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. W tych latach podejmowano wiele inicjatyw z których najważniejsze to: utworzenie i redagowanie od 1996 roku gazety parafialnej „Światło” oraz opracowanie w formie elektronicznej wszystkich jej numerów; organizowanie pielgrzymek; założenie klubu filmowego „Arka”, przy którym działała wypożyczalnia kaset video i biblioteczka parafialna; współpraca z parafialnymi stowarzyszeniami; udział w konferencjach formacyjnych i działaniach diecezjalnych; pomoc w przygotowaniu parafialnych uroczystości religijnych; pomoc w tworzeniu internetowej strony parafialnej. Naturalnie tematów i obszarów do działania jest wiele, ale ograniczone są możliwości naszego parafialnego oddziału ze względu na małą liczbę członków: 9 zwyczajnych i 3 wspierających.

5. Jak można wstąpić do Akcji Katolickiej?

Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia i złożył deklarację w formie pisemnej do Zarządu Parafialnego Oddziału. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd Diecezjalny. Członkiem wspierającym może być: osoba fizyczna, osoba prawna, zrzeszenie katolickie bez osobowości prawnej. Spotkania formacyjno-organizacyjne są ogłaszane i odbywają się raz w miesiącu w domu parafialnym.

Zapraszamy do współpracy!

×

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku

ul. Słoneczna 1

39-230 Brzostek

14 683 03 00