[ Kalendarium ]  [ Pytania i odpowiedzi ]  [ Zarząd POAK ]  [ Formacja ]  [ Galeria zdjęć ]  [  E-mail ]

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

1. Czym jest Akcja Katolicka?

 

            Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, włączających ludzi bardziej w budowane Kościoła Chrystusowego. Jest to ważne, ponieważ dotychczas laikat nie miał w Polsce takiej instytucji. To katolicy świeccy tworzą tę organizację i w takiej formie współpracują z księżmi w parafiach i hierarchią kościelną, w spełnianiu misji apostolskiej Kościoła. Również osoby świeckie, przykładowo poprzez działalność społeczną, mogą pełniej uczestniczyć w życiu wspólnoty wiernych. Naturalnie Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną.

 

 

2. Czy Akcja Katolicka jest nowym stowarzyszeniem?

 

            Początki Akcji Katolickiej w Europie sięgają 1922r. i powstała z inicjatywy papieża Piusa XI. W Polsce już w 1928r. Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia tę organizację. Tworzono wtedy 4 oddzielne kolumny Akcji Katolickiej skupiające: mężów; kobiety; młodzież męską; młodzież żeńską. Niestety intensywna działalność stowarzyszeń została przerwana przez drugą wojnę światową, a po 1945r. władze komunistyczne w Polsce uniemożliwiły odnowienie Akcji Katolickiej. W obecnych czasach dopiero przemiany ustrojowe po 1989r. pozwoliły na powstawanie nowych stowarzyszeń. Na prośbę Jana PawłaII Konferencja Episkopatu Polski w 1995r. powołała w kraju Akcję Katolicką. Utworzono Krajowy Instytut, instytuty diecezjalne oraz parafialne oddziały.

 

 

3. Co jest celem działalności Akcji Katolickiej?

 

            Kiedy zapadła decyzja o tworzeniu Akcji Katolickiej w Polsce, zaczął się ogromny szum medialny. Lewicowcy myśleli, że oto katolicy utworzą polityczną partię i będą chcieć objąć władzę. Nic bardziej mylnego. Otóż zasadniczym celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej poprzez pełniejsze ugruntowanie swego życia religijnego, moralnego i kulturalnego. Jak bardzo jest to nam katolikom potrzebne, pokazuje nasze codzienne życie. Spójrzmy na siebie: co oglądamy, co czytamy, jak i o czym rozmawiamy, czy szanujemy świętość niedzieli i nie robimy wtedy zakupów? Jaki promujemy styl życia – zgodnie z Dekalogiem czy telewizyjnymi trendami?! Te dziesiątki codziennych wyborów wpływają na jeden zasadniczy wybór: czy wybieramy BOGA, czy swoją własną drogę z jedynie miłymi świątecznymi akcentami, bo to takie wzruszające… Najpierw więc trzeba zacząć przemieniać siebie, zmieniać swą mentalność, trzeba nauczyć się myśleć i żyć po katolicku. Powinniśmy się ciągle na nowo odnajdywać w swym katolicyzmie, wiara ma być źródłem siły, pewności siebie, spokoju i radości. Każdy ma tu na ziemi swą własną drogę zgodnie ze swym powołaniem. Człowiek, gdy działa sam bez Chrystusa, jest słaby, dlatego bardzo ważna jest modlitwa. Przypomnijmy sobie jak żarliwie modlił się i do tego nawoływał Jan Paweł II. W sumie działalność Akcji Katolickiej opiera się na trzech filarach: I – formacja; II – organizacja; III – akcja. Pierwszy został omówiony, natomiast pozostałe filary wiążą się z bieżącą działalnością kulturalną, informacyjno-wydawniczą, wychowawczą, dobroczynną, turystyczną, gospodarczą wynikającą z własnych możliwości oraz potrzeb środowiska.

 

 

4. Kiedy Akcja Katolicka została utworzona w naszej parafii i jakie podejmuje działania?

 

            W brzosteckiej parafii już w listopadzie 1995r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne i to jest początek działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. W tych latach podejmowano wiele inicjatyw z których najważniejsze to: utworzenie i redagowanie od 1996 roku gazety parafialnej „Światło” oraz opracowanie w formie elektronicznej wszystkich jej numerów; organizowanie pielgrzymek; założenie klubu filmowego „Arka”, przy którym działała wypożyczalnia kaset video i biblioteczka parafialna; współpraca z parafialnymi stowarzyszeniami; udział w konferencjach formacyjnych i działaniach diecezjalnych; pomoc w przygotowaniu parafialnych uroczystości religijnych; pomoc w tworzeniu internetowej strony parafialnej. Naturalnie tematów i obszarów do działania jest wiele, ale ograniczone są możliwości naszego parafialnego oddziału ze względu na małą liczbę członków: 11 zwyczajnych i 3 wspierających.

 

 

5. Jak można wstąpić do Akcji Katolickiej?

 

            Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia i złożył deklarację w formie pisemnej do Zarządu Parafialnego Oddziału. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd Diecezjalny. Członkiem wspierającym może być: osoba fizyczna, osoba prawna, zrzeszenie katolickie bez osobowości prawnej. Spotkania formacyjno-organizacyjne są ogłaszane i odbywają się raz w miesiącu w domu parafialnym.

 

 

Zapraszamy do współpracy!

 
[ Kalendarium ]  [ Pytania i odpowiedzi ]  [ Zarząd POAK ]  [ Formacja ]  [ Galeria zdjęć ]  [  E-mail ]